Wypadki przy pracy – BHP, protokół powypadkowy

Czy pracodawca ma jakiś obowiązek, jeśli dojdzie do wypadku przy pracy? Oczywiście, że tak. Zgodnie z Kodeksem pracy art. 234 § 1. W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalić w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyny wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom.

Ile czasu ma zespół powypadkowy na sporządzenie protokołu?

Zespół sporządza protokół powypadkowy nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wypadku i przekazuje niezwłocznie do zatwierdzenia pracodawcy. W razie niedotrzymania tego terminu zespół ma obowiązek podania w protokole przyczyn opóźnienia.

W jakim czasie pracodawca zatwierdza protokół powypadkowy?

Protokół powypadkowy zatwierdza pracodawca, nie później niż w ciągu 5 dni od dnia jego sporządzenia.

Wszystko jasne, tylko co to jest wypadek przy pracy?

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, mianem wypadku przy pracy określa się zdarzenie nagłe, związane z wykonywaną pracą, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć.

Rodzaje wypadków przy pracy:

  • Śmiertelny – wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku.
  • Ciężki – wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.
  • Zbiorowy – wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby.
  • Powodujący czasową niezdolność do pracy – inny wypadek niewyczerpujący znamion wypadku śmiertelnego i ciężkiego.

Najczęściej do wypadków przy pracy dochodzi na terenie budowy lub zakładów produkcyjnych. Mowa tu o pracownikach wykonujących swoje obowiązki na wysokości, pracujących przy obsłudze maszyn oraz urządzeń. Nieprzestrzeganie przepisów BHP przez pracowników często doprowadza do wypadków.

Co można zrobić, aby zmniejszyć liczbę wypadków ?

Możemy zapisać naszych pracowników na szkolenia bhp – wstępne, okresowe celem przyswojenia wiedzy i zwrócenia uwagi jak ważne są przepisy i ile można stracić nie będąc zainteresowany ich przestrzeganiem.

Czy możemy zrobić to jeszcze taniej niż myślimy ? Oczywiście, że tak !

Firma doradczo szkoleniowa w roku 2022 w 2 pierwszych miesiącach, którymi są STYCZEŃ I LUTY oferuje 30% mniej za cenę szkolenia wstępnego oraz 50 % mniej za cenę szkolenia okresowego dla grup pracowniczych, które widnieją na stronie właściciela firmy tj. www.imperio-bhp.pl

Leave a Comment